გარანტია და შეცვლა

გარანტია და შეცვლა

კომპანია იღებს ვალდებულებას უსასყიდლოდ და დაუყოვნებლივ შეუცვალოს მომხმარებელს შეძენილი პროდუქტი, თუ:

- მომხმარებლის მიერ ონლაინ მაღაზიაში შეძენილი პროდუქტი არ შეესაბამება მის აღწერილობას, ფერს ან სხვა დამახასიათებელს

- თუ გააჩნია ქარხნული წუნი

შეძენილი პროდუქციის შესაცვლელად აუცილებელია მომხმარებელმა ელექტრონული ფოსტის საშუალებით (info@keylocker.ge) მიმართოს კომპანიას, გადააგზავნოს შეტყობინება, თუ რა სახის პრობლემა გააჩნია შეძენილ ნივთს და ასევე გადმოაგზავნოს მყიდველის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, შეძენის თარიღი (შეკვეთის იდენტიფიცირებისათვის). ასევე უნდა გადმოაგზავნოს ფოტო სურათები, სადაც ასახული იქნება პროდუქტის დეფექტი.

პროდუქტის დაბრუნება/შეცვლა არ ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი არ გაეცნო პროდუქტის ინსტრუქციას და არასწორად მოახდინა პროდუქტის ექსპლუატაცია. მაგალითად, დაირღვა კოდის შეცვლის პროცედურა და მომხარებელი ფიზიკურად ვეღარ ხსნის პროდუქტს ან უბრალოდ პროდუქტი ფიზიკურად დაზიანდა.

კომპანია იღებს ვალდებულებას ქარხნული წუნის შემთხვევაში 10 სამუშაო დღის მანძილზე აანაზღაუროს პროდუქტის თანხა ან ჩაანაცვლოს ახალი პროდუქტით. პროდუქტის ქარხნული დეფექტის აღმოჩენა უნდა მოხდეს შეძენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი კომპენსირება არ მოხდება.