წესები და პირობები

წესები და პირობები

 1. ხელშეკრულება

  ვებგვერდი keylocker.ge წარმოადგენს შპს „აითისოლუშენს“ (ს/კ 405332670) საკუთრებას.
  შეკვეთის განთავსებამდე გთხოვთ გაეცნოთ ხელშეკრულების პირობებს.
  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ: info@keylocker.ge / ტელ: 595 30 22 88.
 1. ხელშეკრულების მხარეები

  Keylocker.ge შპს „აითისოლუშენს“ (ს/კ 405332670) – გამყიდველი
  ფიზიკური/იურიდიული პირი, რომელიც შემოდის ვებ-გვერდზე – მყიდველი.


 1. გამყიდველის ვალდებულებები

  მყიდველს გადასცეს ნივთობრივი და უფლებრივი ნაკლისაგან თავისუფალი ნივთი.
  ნივთი უნაკლოა თუ იგი შეესაბამება მხარეთა შორის შეთანხმებულ ხარისხს.
  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების თანახმად მიაწოდოს მყიდველს ნივთი და გადასცეს საკუთრების უფლება.
   
   
 1. გამყიდველს უფლება აქვს

  მოითხოვოს მყიდველისგან ნივთის ღირებულების გადახდა, ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
  მოითხოვოს მყიდველისგან მის მიერ შეკვეთილი ნივთის დროული მიღება.
  მოითხოვოს მყიდველისგან ხელშეკრულების პირობების სრული და ჯეროვანი შესრულება.

  

 1. მყიდველის ვალდებულებები
  ხელშეკრულების პირობების თანახმად გადაიხადოს ნივთის ღირებულება.
  დროულად მოახდინოს მისთვის მიწოდებული ნივთის მიღება.

 

 1. მყიდველის უფლებები

  მოითხოვოს ნივთობრივი და უფლებრივი ნაკლისგან თავისუფალი ნივთის გადაცემა.
  მოსთხოვოს გამყიდველს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების თანახმად ნივთის მიწოდება.გთხოვთ გადახდის პირობები იხილოთ შესაბამისი ბმულის საშუალებით, რომელიც წარმოდგენილია ონლაინ მაღაზიის ქვედა მხარეს „ანგარიშსწორება“

გთხოვთ მიწოდების პირობები იხილოთ  შესაბამისი ბმულის საშუალებით, რომელიც წარმოდგენილია ონლაინ მაღაზიის ქვედა მხარეს „მიწოდების პირობები“

გთხოვთ გარანტიის და შეცვლის პირობები იხილოთ  შესაბამისი ბმულის საშუალებით, რომელიც წარმოდგენილია ონლაინ მაღაზიის ქვედა მხარეს „გარანტია და შეცვლა“